Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË E NEVOJSHME NDIHMA PËR EKIPET MOBILE PËR PËRFSHIRJE SOCIALE TË ROMËVE

25. mars 2019.

Bujanoc - Përmirësimi i komunikimit me komunitetin rom, duke siguruar qëndrueshmëri institucionale dhe financimin e planeve operative për ekipet mobile me të vërtetë nevojë për të rritur përfshirjen sociale të romëve në komunitetet lokale, sipas një takim të mbajtur në mars me ekipe mobile për përfshirjen sociale të romëve nga Vraja, Bujanoci, Leskoci dhe Prokupla.

Me ekipet mobile nga Vraja, Leskovci, Bela Palanka, Bojniku, Bujanoci, Kragujevci, Krushevci, Prokuplja, Novi Sadi, Sombori, Valjeva, komuna e Zvezdarës dhe Palilulës, Pançeva, Oxhaci dhe Kovini, si dhe mekanizmat vendore ndër-sektoriale të përcaktuara në bazë të pushtetit lokal, është mbajtur cikli i seminareve që çuan deri në këto konkluzione.

Pjesëmarrësit ekipeve mobile janë të njohur me qëllimet dhe rezultatet e arritura nga projekti "Ndihmë teknike për përmirësimin e jetesës dhe strehimit kushtet e popullsisë rome në vendbanimet joformale – Banimi i romëve", në secilin nga tre komponentë, përkatësisht: Përgatitja e dokumentacionit teknik për përmirësimin e kushteve të jetesës në vendbanimet e rëndomta, krijimi i mekanizmave të ndër-sektoriale lokale për zbatimin e masave dhe shërbimeve në fushat e rëndësisë për përmirësimin e strehimit, arsimimit, punësimit, mbrojtjes sociale dhe shëndetësore, ruajtjen dhe promovimin e identitetin përfundimtar të pakicës kombëtare rome dhe monitorimin dhe mbështetjen për zbatimin e 13 projekteve të infrastrukturës.

Ekipet mobile janë formuar me qëllim të identifikimit dhe vlerësimit të nevojave reale të popullatës rome në terren, si dhe përcaktimin e mbështetjes që është e nevojshme për të përmirësuar pozitën e tyre të përgjithshëm në përputhje me Strategjinë për Përfshirjen Sociale të Romëve në Republikën e Serbisë për periudhën 2016-2025.

Projekti "Ndihma teknike për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe strehimit të popullsisë rome në vendbanimet joformale – banimi i rom" është një nga iniciativat e mbështetura nga BE me bashkëpunimin e Qeverisë së Serbisë. Organi kontraktues i projektit është Ministria e Financave, dhe përfituesit kryesorë janë Ministria e Ndërtimit, Transportit dhe Infrastrukturës dhe Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave.

Një pjesë e rëndësishme e projektit është skema e grantit që mbështet 11 projekte në nivel lokal në një vlerë totale prej 7.55 milion euro. Iniciativa do të ofrojë zgjidhje për strehim për mbi 700 romëve, si dhe përmirësimin e kushteve të infrastrukturës për mbi 5000 pjesëtarëve të popullsisë rome.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi Koordinues