Arkiva e lajmeve
                   

EPALE TRAJNIMI PROFESIONAL (AFATI: 22 MAJ 2020)

15. maj 2020.

Fondacioni Tempus - Ekipi kombëtar i ndihmës EPALE në Republikën e Serbisë po organizon një trajnim në internet me titull "Zhvillimi i kompetencave dixhitale dhe përdorimi i mjeteve TIK në punën me nxënësit e rritur", i cili do të mbahet nga 25 deri më 29 maj.

Trajnimi do të përbëhet nga tre uebfaqe dhe dy detyra praktike. Vebinarët (ligjëratat në internet) do të mbahen me 25 dhe 27 maj nga 3 deri në 17:00, si dhe më 29 maj nga 1 deri në 3 pasdite. Trajnimi ka për qëllim kryesisht për mësuesit në arsimin fillor të të rriturve, asistentët andragogjikë, drejtorët e shkollave që kryejnë arsimin fillor të të rriturve, por edhe për të tjerët që ofrojnë shërbime të arsimit për të rritur, punojnë me nxënës të rritur ose janë të angazhuar në mënyrë aktive në këtë fushë.

Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit do të mësojnë më shumë rreth kornizës së kompetencave dixhitale, mënyrave për të zhvilluar dhe përmirësuar kompetencat dixhitale si për studentët e rritur ashtu edhe për mësuesit, lidhjen midis përdorimit të mjeteve të TIK-ut dhe rezultateve të të nxënit, si dhe mjeteve specifike të TIK-ut që ata mund të përdorin në mësimdhënie. Pjesëmarrësit që ndjekin të gjitha ligjëratat dhe përfundojnë me sukses detyra praktike do të marrin një certifikatë të pjesëmarrjes.

Regjistrimi për pjesëmarrje në trajnim është i hapur deri më 22 maj 2020 në orën 12, dhe bëhet ekskluzivisht përmes formularit të regjistrimit. Pas afatit, lidhjet për të hyrë në vebinarët do t'u dërgohen pjesëmarrësve të regjistruar me email. Pjesëmarrësit në trajnime duhet të jenë anëtarë të regjistruar në platformën EPALE.

Më shumë informacion mbi procedurën e regjistrimit mund të gjendeni në Udhëzimet për regjistrim në platformën EPALE. Platforma EPALE është një platformë e zhvilluar në kuadër të programit Erasmus +, i cili lejon të gjithë ata që janë të përfshirë ose të interesuar në arsimin e të rriturve në Evropë të takohen praktikisht në një vend dhe të ndajnë njohuritë, përvojat, pyetjet dhe praktikat e mira të tyre.

Të gjitha informacionet shtesë mund të merren me telefon 011/3342 430, opsioni 3 dhe me postë elektronike: adult-education@tempus.ac.rs

Burimi: Iniciativa për Qytetarët dhe Trupi Koordinues