Arkiva e lajmeve
                   

DONACIONET PËR SHOQËRINË CIVILE NË SOFTVERIN: TECHSOUP BALKANS

27. qershor 2017.

Organizatat e shoqërisë civile nga Serbia, kanë mundësi që të aplikojnë për donacione e Microsoft zgjidhjeve, përkatësisht versionit më të rinj të softverin përmes programit TechSoup Balkans.

TechSoup Balkans është program i donacionit të softvereve të licencuar për vendet e Ballkanit Perendimor. Misioni i tyre është avansimi i punës së organizatave joqeveritare në rajon përmes donacionit të softverit, si edhe përmes ofertës së zgjidhjeve teknologjike dhe IT edukimit. Qëllimi i forcimit të kapacitetit të sektorit IT përbrenda organizatave joqeveritare, si edhe avansimi i teknologjive komunikative të shoqërisë civile.

Në program mund të qasen:

1. Fondacionet e regjistruara përmbrenda shtetit të tyre në rajonin të cilin e mbulon Techsoup Balkans.  

2. Asociacionet/shoqatat të regjistruara në mënyrë të rregullt përbrenda shtetit të tyre në rajonin të cilin e mbulon Techsoup Balkans.

 Të gjitha fondacionet apo asociacionet/shoqatat e regjistruara duhet të dorëzojnë dokumentin e regjistrimit (vendimin, statutin dhe ID/IOB numrin).

Nga Microsoft zgjidhja softverike, organizatave të shoqërive civile iu janë të qasura të gjitha pajisjet më të reja – si në aspektin e softverit në paketim apo cloud zgjidhjet.

Për më shumë informacionet mbi prodhimet e disponueshmëve, regjistrimin dhe procedurën mund t`i merrni në linkun https://www.techsoupbalkans.org/

Po nëse keni pyetje shtesë mund t`i parashtroni në adresën support@techsoupbalkans.org

Burimi: Zyra për Bashkëpunim me Shoqëritë Civile dhe Trupi Koordinues