Arkiva e lajmeve
                   

DISKUTIM PUBLIK MBI PROPOZIMIN E PLANIT AKSIONAL PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR

28. shkurt 2020.

Sekretariati Republikan për Politikë Publike informon publikun dhe të gjithë palët e interesuara që debati publik për Propozimin e Planit të Veprimit për Zbatimin e Programit për Thjeshtimin e Procedurave Administrative dhe Rregulloren "e-PAPIR" për periudhën 2020-2021 do të zhvillohet nga 21 Shkurt deri në 12 mars 2020.

Më 11 korrik 2019, Qeveria e Republikës së Serbisë miratoi Programin për thjeshtimin e procedurave administrative dhe rregulloren "e-PAPIR" me Planin shoqërues të veprimit për periudhën 2019-2021.

Programi “e-PAPIR” parashikon përgatitjen dhe miratimin e një rishikimi të Planit të Veprimit, i cili do të përfshijë masa dhe aktivitete që nuk janë zbatuar deri në fund të vitit 2019, aktivitete me një afat kohor për zbatim gjatë vitit 2020 dhe 2021, si dhe aktivitete të reja të cilat përcaktohen në procesin e hartimit të një grupi tjetër (paketë) rekomandimesh për optimizimin e procedurave administrative dhe harmonizimin e tyre me autoritetet kompetente.

Ne i ftojmë të gjithë palët e interesuara të dërgojnë komente, propozime dhe sugjerime në lidhje me Propozimin e Planit të Veprimit deri më 12 mars 2020 me email në:

javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Planin aksionar dhe programin e diskutimin publik mund ta merrni në http://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/231

Burimi: Sekretariati Republikan për Politika Publike dhe Trupi Koordinues