Arkiva e lajmeve
                   

DEBAT PUBLIK PËR PROPOZIMIN E PLANIT AKSIONAL PËR VITIN 2019 DHE 2020 PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË SË PËRFSHIRJES SOCIALE TË ROMËVE DHE ROMEVE

14. gusht 2019.

Ministria e Punës, Punësimit, Veteranëve dhe çështjeve Sociale fton qytetarët e interesuar, si dhe publikun profesional, të lexojnë tekstin e Propozimit të Planit Aksional për vitin 2019 dhe 2020 (https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2019-08/АП%Роми%20%-%Расправа.pdf) për zbatimin e Strategjisë për Përfshirjen Sociale të Romëve dhe Romeve në Republikën e Serbisë për periudhën 2016-2025 dhe për të dhënë komentet, sugjerimet dhe sugjerimet e tyre.

Debati publik për Propozimin e Planit Aksional zhvillohet nga 1 deri në 21 gusht 2019.

Programi i debatit publik mbi Propozimin, me Propozimin dhe anekset e përcaktuara me Rregulloren e Punës së Qeverisë, është publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale (https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/obavestenja/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-predlogu-akcionog-plana-za-2019-i-2020-godinu-za-primenu-strategije-socijalnog-ukljucivanja-roma-i-romkinja-u-republici-srbiji-za-period-od-2016-do-2025-godine)

Propozimet, sugjerimet, nismat dhe komentet i dorëzohen Ministrisë së Punës, Punësimit, çështjeve e Veteranëve dhe Sociale me e-mail: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs ose me postë në adresën e Ministrisë së Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale, Beograd. , Nemanjina 22-24, me shënimin: "Për diskutim publik mbi Propozimin e Planit të Veprimit për vitin 2019 dhe 2020 për zbatimin e Strategjisë për Përfshirjen Sociale të Romëve në Republikën e Serbisë për periudhën nga 2016-2025".

Burimi: www. dialog.net dhe Trupi Koordinues