Arkiva e lajmeve
                   

DEBAT PUBLIK MBI PROPOZIM PLANIN AKSIONAL NACIONAL PËR PUNËSIM PËR VITIN 2020

3. dhjetor 2019.

Në procesin e përgatitjes së Propozimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Punësimin për vitin 2020, i cili rregullon fushën e politikës aktive të punësimit, Ministria e Punës, Punësimit, çështjeve V eterane dhe Sociale po zhvillon një debat publik mbi Propozimin e Planit Kombëtar të Veprimit të Punësimit për vitin 2020.

Debati publik mbi Propozimin për Planin Kombëtar të Veprimit për Punësimin për vitin 2020 po zhvillohet midis 22 nëntorit dhe 12 dhjetorit 2019.

Komente, sugjerime dhe sugjerime duhen t`i dorëzohen Ministrisë së Punës, Punësimit, çështjeve Sociale dhe Veterane në e-mail në javnaraspravanapz@minrzs.gov.rs ose me postë në Ministrinë e Punës, Punësimit, çështjeve Sociale dhe Veterane, adresa Nemanjina 22 -26, 11 000 Beograd, me shënimin: „Za javnu raspravu o Predlogu nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu”.

Propozimi i Planit të Veprimit dhe informacione të tjera janë në dispozicion në http: //javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/218

Burimi: Ministria e Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale dhe Trupi Koordinues