Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
20. shkurt 2020.

JANË EMËRUAR PIKAT E KONTAKTIT PËR BASHKËPUNIM ME OJQ NË ORGANET E ADMINISTRATËS

Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile ka aplikuar në fund të vitit 2019, në procesin e emërimit të pikave të kontaktit - pikave për bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile në organet qeveritare në të tre nivelet e qeverisë - kombëtare, krahinore dhe lokale.

20. shkurt 2020.

ËSHTË HAPUR KONKURS PËR PROJEKTE ME SHKOLLARËT TË CILËT MUND T’I ZGJIDHIN DISA PROBLEME NË VENDIN E TYRE (AFATI: 20 MARS 2020)

Të rinjtë nga 13 deri në 19 vjeç, të cilët kanë një ide se si të zgjidhin disa prej problemeve në zonën e tyre, mund të aplikojnë për konkursin e organizatës jofitimprurëse "Razlivalište",  i cili është i hapur deri më 20 mars.

19. shkurt 2020.

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA FONDI I BUXHETIT PËR PAKICAT KOMBËTARE NË VITIN 2020 (AFATI: 18 MARS 2020)

Ministria e Administrimit të Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale kanë aplikuar thirrje për propozime për ndarjen e fondeve nga Fondi Buxhetor për Minoritetet Kombëtare në vitin 2020 për zbatimin e programeve dhe projekteve në fushën e arsimit.

19. shkurt 2020.

KONKURSI PUBLIK PËR FINANCIMIN/BASHKËFINANCIMIN E PROJEKTEVE TË SHOQATAVE NË FUSHËN E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURALE NË VITIN 2020 (AFATI: 4 MARS 2020)

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërve ka shpallur konkurs publik për financimin / bashkëfinancimin e projekteve të shoqatës në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural në vitin 2020.

18. shkurt 2020.

ËSHTË PUBLIKUAR HULUMTIM “DISKRIMINIMI NË TREGUN E PUNËS”

Komisionerja për mbrojtjen e barazisë Brankica Jankoviq kohët e fundit prezantoi një raport special për diskriminimin në punë dhe punësim dhe një studim mbi diskriminimin në tregun e punës, të cilat u përgatitën për të shënuar përvjetorin e 10-të të institucionit.

14. shkurt 2020.

KONKURSI PËR PËRKRAHJE NË PROJEKTET NË FUSHËN E PAKICAVE KOMBËTARE DHE INKLUZIONIT TË ROMËVE DHE ROMEVE (AFATI: 2 MARS 2020)

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur Serbia ka filluar Konkurs për propozime për mbështetjen e projekteve në fushën e minoriteteve etnike dhe përfshirjen e romëve.

14. shkurt 2020.

KONKURSI PËR NDARJEN E MJETEVE TË PAKTHYESHME PËR FINANCIMIN E PËRPILIMIT TË DOKUMENTACIONIT PROJEKTUES DHE TEKNIK PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS KOMUNALE NË VENDBANIMET NËNSTANDARDE TË ROMËVE (AFATI: 5 MARS 2020)

Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave (SCTM) ka shpallur thirrje për propozime për financimin e zhvillimit të dokumentacionit projekt-teknik për hartimin dhe ndërtimin e infrastrukturës...

14. shkurt 2020.

ËSHTË HAPUR KONKURS PËR BURSËN E BIRN-IT PËR PËRSOSMËRINË GAZETARESKE NË VITIN 2020 (AFATI: 10 MART 2020)

Rrjeti Ballkanik i Kërkimit (BIRN) ka shpallur thirrje për bursa për përsosmërinë gazetareske për vitin 2020. Afati i fundit për paraqitjet është 10 mars 2020.

13. shkurt 2020.

UPSHIFT – ENERGJIA E TË RINJËVE PËR NDIKIM SHOQËROR (AFATI: 23 SHKURT 2020)

Në kuadër të Programit të Përbashkët Rajonal "Dialogu për Ardhmërinë: Përmirësimi i Dialogut dhe Kohezionit Social në / ndërmjet Bosnje-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Republikës së Serbisë", një program rajonal UPSHIFT po implementohet me qëllim të fuqizimit të të rinjve për të krijuar zgjidhje për sfidat në mjedisin e tyre dhe kështu përmirësojnë aftësitë e tyre dhe bëhen aktivë socialë.

13. shkurt 2020.

SHKËMBIMI KULTUROR ME TUNISIN (AFATI: 14 SHKURT2020)

Shoqata Kombëtare e Praktikuesve të Punës së Rinisë - NAPOR shpall ftesë për 4 të rinj, përfitues të programeve dhe aktiviteteve të organizatave anëtare të NAPOR, të cilët janë midis 19 dhe 30 vjeç dhe vijnë nga zonat rurale në Serbi, për të aplikuar për pjesëmarrje në shkëmbimin e të rinjve, e cila do të zhvillohet në Gjerbë (Tunis) nga 23 deri më 30 mars 2020.

«Претходна страна   Следећа страна»