Архива вести
                   

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

7. јун 2019.

Управа за аграрна плаћања је објавила Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

Правилником се ближе прописују услови, начин остваривања права на регрес за премију осигурања усева, плодова,вишегодишњих засада, расадника и животиња, као и образац захтева за остваривање права на регрес

Право на коришћење регреса има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, који испуњава услов да је код друштва за осигурање осигурао:

1) усеве и плодове од ризика умањења приноса (ратарске културе – житарице и индустријско биље, повртарске културе; воћарске културе, винова лоза и хмељ);

2) расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава;

3) животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.

 

Субвенционише се (регресира) 40-45% од плаћене премије осигурања умањене за износ пореза.

Максимални износи подстицаја су:

1. за подстицаје за осигурање ратарских култура – 100.000 динара

2. за подстицаје за осигурање повртарских култура – 500.000 динара

3. за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља – 1.000.000 динара

4. за подстицаје за осигурање расадника и/или младих вишегодишњих засада пре ступања на род – 500.000 динара

5. за подстицаје за осигурање животиња – 2.000.000,00 динара.

Корисник подстицаја може да оствари максимално 2.500.000 динара за све врсте подстицаја.

Захтев за остваривање права на регрес подноси се Министарству финансија и привреде – Управи за трезор, једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње, у два примерка од 1. јула до 15. новембра текуће године.

Уз захтев се подноси оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године, као и потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Додатне информације су доступне на http://uap.gov.rs/pravilnici/biljna/pravilnik-o-uslovima-nacinu-i-obrascu-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-regres-za-premiju-osiguranja-useva-plodova-visegodisnjih-zasada-rasadnika-i-zivotinja/?lang=lat

Извор: Управа за аграрна плаћања и Координационо тело