Архива вести
                   

ОГЛАС КОНКУРСА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 10.10.2011

10. октобар 2011.

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, члана 18., члана 19. став 1. и члана 20. ст.1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима( „Службени гласник Републике Србије“ бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

I  Орган у коме се радна места попуњавају:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Нови Београд,Булевар Михаила Пупина 2.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за праћење и реализацију јавних набавки, звање самостални саветник у Сектору за финансијско – материјалне послове Службе Координационог тела, предвиђено чланом 8. под редним бројем 12. Правилника - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено - хуманистичких или природно - математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит и испит за службеника за јавне набавке, најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Стручна знања из области јавних набавки (Закон о јавним набавкама, Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда и Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки) - писмено, тест знања и усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Нови Београд,Булевар Михаила Пупина 2;

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево,  Бујановац и Медвеђа,11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења:

Милијан Миленковић, дипл.правник, телефон 011/21-20-912, факс 011/ 21-20-914,

 е-mail: milijan.milenkovic@kt.gov.rs.

VI Услови за рад на радном месту:

-држављанство Републике Србије;

-да је учесник конкурса пунолетан;

-да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од  најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VIII Докази који се прилажу приликом пријаве на конкурс:

- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

- уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

- диплома којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверена фотокопија);

- оверена фотокопија радне књижице;

- потврда о досадашњем радном искуству (оригинал или оверена фотокопија);

- доказ о положеном испиту за службеника за јавне набавке (оригинал или оверена фотокопија).

IX Провера стручних оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у периоду од 28. новембра – 02. децембра 2011. године, са почетком у 12 часова, у канцеларији Службе Координационог тела, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2. О тачном датуму одржавања изборног поступка, учесници конкурса ће бити обавештени писмено на адресу или e-mail који су наведени у пријавама.

Напомене:

За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“, на web страници Службе Координационог тела: www.kt.gov.rs. и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

Све заинтересоване кандидате обавештавамо да на web страници Службе Координационог тела: www.kt.gov.rs могу пронаћи водич за прикупљање документације за пријаву на конкурсе.