Архива вести
                   

МУП: ПАСИВИЗАЦИЈА АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ НА СВЕ ГРАЂАНЕ

22. април 2015.

Врање,Бујановац,Прешево - У току 2014. године у седишту Полицијске управе у Врању, као и у њеним организационим јединицама, донето је укупно 264  решења о пасивизацији адресе пребивалишта за исто толико лица.

Полициска управа Врање не поседује податке о томе колико је Албанаца, Срба и припадника других заједница међу онима који имају решење о пасивизацији адресе пребивалишта. „Пасивизација пребивалишта”  је регулисана  Законом о пребивалишту и боравишту грађана, који је ступио на снагу 29.11.2011. године.

 “У складу са чланом 18. наведеног Закона, на захтев суда, органа државне управе, другог органа или организације, као и другог  правног или физичког лица, надлежни орган врши проверу чињенице сталног становања, на адреси на којој је грађанин пријавио пребивалиште. Уколико утврди да грађанин не станује на адреси на којој има пријављено пребивалиште или ако утврди да је приликом пријаве пребивалишта дао неистините податке, надлежни орган доноси решење којим пасивизира адресу пребивалишта”, наводи се у објашњењу полиције.

У складу са овим ,организационе јединице МУП-а врше проверу да ли грађанин живи на адреси на којој има пријављено пребивалиште.

Уколико се утврди да грађанин не живи на адреси пријављеног пребивалишта, доноси се решење којим се пасивизира адреса пребивалишта и налаже грађанину да у року од осам дана од дана пријем решења изврши пријаву пребивалишта на адреси на којој стварно живи. На наведено решење грађанин може изјавити жалбу Министарству унутрашњих послова.

Након коначности решења о пасивизацији пребивалишта, у евиденцији Министарства унутрашњих послова означава се да грађанин не станује на адреси пријављеног пребивалишта.

Неопходно је да грађанин, након пасивизације пребивалишта, пријави адресу на којој стварно живи. Ово значи да се о захтеву грађанина за издавање докумената може одлучивати тек након што грађанин пријави стварну адресу пребивалишта. 

Полицијска управа Врање је изјавила да “Министарство унутрашњих послова Републике Србије прописе из области пребивалишта и боравишта грађана примењује једнако на све грађане Републике Србије, без обзира на њихову националну, верску и другу припадност, те се с тога  пасивизација врши само уколико грађанин не живи на адреси на којој му је пријављено пребивалиште, без обзира на националну припадност”.

Извор: Југпрес и Координационо тело