Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕТНИЧКИХ МАЊИНА И ИНКЛУЗИЈЕ РОМА И РОМКИЊА (РОК: 2. МАРТ 2020)

14. фебруар 2020.

Фондација за отворено друштво Србија објавила је Конкурс за подршку пројектима у области етничких мањина и инклузије Рома и Ромкиња.

На конкурс се могу поднети пројекти који:

  • подстичу међуетнички и међукултурни дијалог и размену и доприносе стварању друштвене климе која погодује вишеетничком карактеру друштва;
  • стварају услове за унапређење и бољу примену политика важних за мањинске етничке заједнице;
  • унапређују знања и вештине актера из етничко-мањинских заједница о постојећим политикама и механизмима борбе против дискриминације, као и услове за њихову примену;
  • развијају програме и добру праксу који доприносе превенцији и заштити од дискриминације Ромкиња и Рома у образовању;
  • подстичу ангажман локалних ромских заједница за делотворно спровођење јавних политика које обезбеђују остваривање права и једнаку доступност квалитетних социјалних услуга ромској заједници.

Пројекте могу поднети организације и институције грађанског друштва (удружења грађана, неформалне групе грађана, актери независне културе и уметности, академске институције, think-tank организације, синдикати, медији итд.), национални савети националних мањина, државни и локални органи, институције и установе и сл. Подносилац пројекта мора бити регистрован или имати пребивалиште у Републици Србији. Предност ће имати пројекти који непосредно и јасно комуницирају са грађанима и грађанкама, засновани су на иновативним и креативним приступима и методологијама и хоризонтално се повезују са другим актерима грађанског друштва.

Укупан износ средстава намењених за финансирање пројеката прикупљених путем овог конкурса, је 1.100.000 USD.

Пројекти се подносе искључиво на формуларима који се могу преузети  на http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/konkurs-za-podr%C5%A1ku-projektima.html.   Предлог пројекта мора да садржи попуњене обрасце: предлог пројекта, буџет и упитник за организације/институције. Објављени обрасци се не смеју мењати. Обрасци који се подносе електронским путем не морају да буду потписани и оверени печатом приликом конкурисања.

Подносилац пројекта може поднети само један пројекат на конкурс, без обзира да ли пројекат подноси самостално или у партнерству с другим подносиоцима. Уколико подносилац поднесе више од једног пројекта у разматрање ће бити узет пројекат који је први примљен на адресу електронске поште.

Питања у вези са пројектима могу се поставити на адресу за подношење пројеката најкасније до 21. фебруара 2020. Пројекти се подносе искључиво електронском поштом на адресу office.projekti@fosserbia.org.

Рок за подношење пројеката је 2. март 2020.

Рок за доношење одлука о подршци пројектима је 90 дана од дана закључења конкурса. Сви подносиоци пројеката ће примити писану информацију о исходу одлучивања о поднесеним пројектима на адресу електронске поште назначену у предлогу пројекта.

Више информација о конкурсу и неопходну документацију потражите на www.fosserbia.org