Архива вести
                   

Конкурс за доделу стипендија за упис на студије на Универзитету у Новом Саду 2014.

17. март 2014.

На основу Одлуке директорке Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 100 број: 67-00-00001/2014-01 од 11.03.2014. године, Служба Координационог тела објављује

К  О  Н  К  У  Р  С

за доделу стипендија за упис на студије на Универзитету у Новом Саду

Служба Координационог тела, у складу са дефинисаним приоритетима, а посебно залажући се за побољшање квалитета образовања на територији општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, расписује конкурс за доделу  студентских стипендија за младе са пребивалиштем на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Циљ стипендирања је обезбеђивање услова за даље образовање и усавршавање пружањем материјалне подршке за трошкове студирања за основне академске студије. Наведени трошкови првенствено се односе на трошкове становања (приватни смештај или смештај у студентском  дому), трошкове исхране, превоза, куповине уџбеника и друге трошкове настале у вези са студирањем.


I УСЛОВИ КОНКУРСА

Право пријављивања на конкурс имају ученици завршне године средњих школа и друга лица старости до 22 године, са завршеном средњом школом и пребивалиштем на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа и која испуњавају следеће формалне услове конкурса:

- да су држављанин Републике Србије;

- да су током претходног школовања остварили одличан или врло добар успех и да нису понављали ниједан разред;

- да познају српски језик и

- да нису уписали ниједан факултет и

- да нису остварили право на стипендију на неком другом конкурсу.

Да би кандидат био коначно изабран за корисника стипендије, мора након испуњавања формалних услова да положи и квалификациони (пријемни)  испит за упис на прву годину основних студија на неком од факултета Универзитета у Новом Саду и да упише прву годину студија.


II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

- молба;

- биографија, односно CV;

- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или копија оверена у општини или суду), не старије од 6 месеци;

- извод из МК рођених (оригинал или копија оверена у општини или суду);

-уверење о пребивалиштву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, које издаје општински орган Министарства унутрашњих послова или оверена копија личне карте са уписаним  траженим пребивалиштем уколико је ученик поседује, или одштампани подаци о пребивалишту депоновани у новој личној карти;

-оверена копија сведочанства о завршеним разредима средње школе (за све четири године средњошколског образовања, односно за прве три године и прво полугодиште четврте године за оне који су још увек у средњој школи);

-мотивационо писмо које садржи разлоге опредељења за упис на одређени факултет, планове за примену стечених знања након завршетка студија и очекивани стручни допринос локалној заједници

- доказе о освојеним резултатима на такмичењима, уколико их кандидат поседује.


III ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Поступак доделе студентских стипендија започиње доношeњем Одлуке директорке Службе Координационог тела о расписивању конкурса и формирањем комисије. Комисија изборни поступак за доделу студентских стипендија спроводи у две фазе.

  1. У првој фази изборног поступка, по истеку рока за пријаву на конкурс, Комисија образована Одлуком директорке ће саставити листу за избор кандидата за стипендију, ценећи испуњеност формалних услова за пријаву на конкурс.
  1. У другој фази изборног поступка Комисија ће позвати све пријављене кандидате који испуњавају формалне услове и обавити са њима интервју како би оценили мотивисаност кандидата и вештину комуникације. Након обављеног интервјуа са кандидатима који испуњавају формалне услове конкурса, Комисија сачињава ранг листу коју у виду предлога доставља директорки Службе Координационог тела.   

Интервју са кандидатима ће се обавити у априлу, након истека рока за подношење пријава, при чему ће о тачном времену и датуму, кандидати бити накнадно обавештени.

Коначну одлуку о додели стипендија доноси директорка Службе Координационог тела, након полагања квалификационог испита за упис на прву годину студија и то само за оне кандидате који су положили пријемни испит на факултетима Универзитета у Новом Саду.


IV ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ И ИСПЛАТА

Нето износ одобрене стипендије од 45.000,00 динара исплаћује се за текућу годину студирања у 9 месечних рата почев од октобра 2014. године.

Стипендије се исплаћују на банкарски рачун корисника стипендије.

Исплата одобрене стипендије се обуставља у случају ненаменског трошења, исте, у случају да кандидат нема услов да упише следећи семестар или неиспуњавања услов за упис наредне године студија и уколико кандидат напусти студије.

Права и обавезе корисника стипендије дефинишу се уговором о додељивању стипендије, који ће кандидати, по доношењу коначне одлуке о додели стипендија, потписати са Службом Координационог тела.


V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријаву на конкурс је 20 дана и почиње да тече од првог дана након објављивања конкурса у дневном листу Политика који има покривеност на територији целе Републике Србије.

Пријава за конкурс за доделу стипендије и документа у прилогу подносе се препорученом поштом или лично и то за кандидате из општине Бујановац канцеларији Службе Координационог тела у Бујановцу (зграда општине Бујановац, Карађорђа Петровића 115), кандидати из општине Прешево у канцеларији Службе Координационог тела  у Прешеву ( улица Саве Ковачевића 12) а кандидати из општине Медвеђа у услужном центру општинске управе у општини Медвеђа (улица Јабланичка 48), у затвореној коверти са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ, НЕ ОТВАРАТИ ДО ИСТЕКА РОКА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ.

Орган који прима молбу на истој ставља пријемни штамбиљ и датум када је молба предата.

Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање, док ће непотпуне и неисправне пријаве бити одбијене.

Ранг листу и списак кандидата утврдиће комисија за доделу стипендија, образована решењем директорке Службе Координационог тела.

Сви подносиоци пријава имају право на подношење приговора у року од 8 дана од дана објављивања ранг листе кандидата, по обављеном интервјуу.  

Коначну одлуку о додели стипендија доноси директорка Службе Координационог тела, након положеног пријемног испита за упис на прву годину студија на факултетима Универзитета у Новом Саду, за кандидате који су испунили формално правне услове конкурса.

Преузми документ: Текст конкурса 2014

Преузми документ: Информатор 2014

Извор: Координационо тело Владе Републике Србије