Архива вести
                   

КОНКУРС за доделу стипендија ученицима средњих школа на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа за период септембар-децембар школске 2011/2012 године

31. август 2011.

На основу одлуке Владе 05 број 401-1146/2011 од 24. фебруара 2011. године, Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа  (у даљем тексту Служба Координационог тела) расписујe

К О Н К У Р С

за доделу стипендија ученицима средњих школа на подручју општина  Прешево, Бујановац и Медвеђа за период септембар-децембар школске 2011/2012 године

I БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА

За ученике средњих школа на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, Служба Координационог тела уз сагласност Владе Републике Србије додељује ученичке стипендије у месечном износу од 6.000,00 динара за период школовања од 01. септембра до 31. децембра 2011. године. Уколико се обезбеде додатна средства постоји могућност наставка стипендирања до завршетка школске 2011/2012 године.

Општи услови су да ученици имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на подручју именованих општина и да су први пут школске 2011/2012 године уписали прву, другу, трећу и четврту годину неке од постојећих средњих школа образованих одлуком Министарства просвете Републике Србије.

Почетни услов да би ученици конкурисали за стипендије јесте да су у претходној школској години остварили најмање добар успех и да током претходног школовања нису понављали ниједан разред.

Стипендија се може доделити и ученицима средњих школа који су током досадашњег школовања променили школе и школовали се у школама које нису на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа уколико у тренутку подношења молбе за стипендују испуњавају услове одређене овим конкурсом.

Ученици који су већ остварили право на неку од ученичких стипендија из буџета Републике Србије немају право на доделу стипендије Службе Координационог тела, а ако у међувремену стекну право на стипендију, дужни су да се определе за једну од додељених стипендија.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕТА

- попуњена молба за доделу стипендије на обрасцу у прилогу конкурса,

- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија),

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),

- извод из матичне књиге умрлих уколико немају једног или оба родитеља, односно решење о старатељству ако ученик живи код старатеља (оригинал или оверена копија),

- уверење о пребивалиштву на подручју општина Прешево, Бујановац или Медвеђа, које издаје општински орган Министарства унутрашњих послова или копија личне карте са уписаним траженим пребивалиштем уколико је ученик поседује, или одштампани подаци о пребивалишту депоновани у новој личној карти,

- уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства издато од општинског органа управе, на основу изјаве дате од стране два сведока и приложених докумената по списку на датој изјави,  за период од 01. јануара до 30. јуна 2011. године,

- уверење које издаје школа у коју се ученик уписао, са подацима о упису у један од разреда средње школе на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа школске 2011/2012 године, успех у претходном разреду, напомена када је ученик први пут уписао први разред средње школе.

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је до 16. септембра 2011. године.

Молба за доделу стипендије и документа у прилогу која се траже за ученике средњих школа из општине Бујановац подносе се канцеларији Службе Координационог тела у Бујановцу (која се налази у згради општине), канцеларији Службе Координационог тела (која се налази у улици Саве Ковачевића број 12) за ученике средњих школа са подручја општине Прешево, а  за ученике средњих школа са подручја општине Медвеђа подносе се општинском органу управе у општини Медвеђа. Орган који прима молбу на истој ставља деловодни штамбиљ и датум када је молба предата.

Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће се узети у  разматрање нити ће се уврштавати у ранг листу за доделу стипендија.  

IV ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија образована одлуком директора Службе Координационог тела саставиће јединствене ранг листе кандидата за стипендију на нивоу општина. Стипендије ће се доделити пропорционално укупном броју ученика свих средњих школа на нивоу општине.

Критеријум за састављање ранг листе биће:

-  ученици без родитељског старања 30 бодова,

-  ученици из непотпуних породица (без једног родитеља) 25 бодова,

-  ученици који живе у породицама која не остварују месечна примања 20 бодова;

-  ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 1,00-3.000,00 динара 15 бодова;

-  ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 3.001,00-5.000,00 динара 10 бодова;

-  ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 5.001,00-8.000,00 динара 5 бодова;

-  ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 8.001,00-12.000,00 динара 3 бода;

-  ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 12.001,00-15.000,00 динара 1 бод;

-  бодови за успех у претходном разреду: 3 за добар, 4 за врло добар и 5 за одличан успех.  

Код оствареног истог броја бодова предност се утврђује према приоритетима утврђеним у овом конкурсу.

Све примедбе на ранг листу кандидата могу се доставити Служби Координационог тела на исти начин као и молбе за доделу стипендија одмах након истицања листи а најкасније осам дана по објављивању ранг листе. Листе ће бити истакнуте на местима где су ученици односно њихови родитељи или старатељи предали молбе. Директор Службе Координационог тела разматраће достављене примедбе и доносити коначну одлуку о истима.

Коначне ранг листе и списак кандидата са примерцима уговора Служба Координационог тела ће сачинити и доставити школама у року од осам дана од истека рока за примедбе на ранг листе. Целокупан конкурс ће се завршити до 30. септембра 2011. године, како би се стипендије за месец септембар уплатиле ученицима до 15. октобра и тако редом за наредне месеце.

V ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ И ИСПЛАТА

Стипендије се исплаћују у нето износу од 6.000,00 динара за месеце септембар, октобар, новембар и децембар, а уколико се обезбеде додатна средства исплаћиваће се у континуитету до краја школске 2011/2012 године.

Стипендије се исплаћују на банкарски рачун родитеља односно старатеља.

Пожељно је да кандидат достави број банкарског рачуна.

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Конкурсни обрасци ће бити достављени на местима где се предају молбе, а могу се преузети и са интернет странице Координационог тела на адреси www.kt.gov.rs

Додатне информције могу се добити слањем питања на факс 011/21-20-909, или на интернет адресу: office@kt.gov.rs или достављањем питања лично на местима где се предају молбе као и слањем питања препорученом поштом на адресу:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд

Текст конкурса за ђачке стипендије 2011/2012 године
Преузми документ ( doc формат )

Уверење школа - образац
Преузми документ ( doc формат )

Изјава - образац
Преузми документ ( doc формат )

Уверење општина - образац
Преузми документ ( doc формат )

Образац молбе за ученичку стипендију
Преузми документ ( doc формат )