Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2020. ГОДИНИ (РОК: 18. МАРТ 2020)

19. фебруар 2020.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је расписало конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години за реализацију програма и пројеката из области образовања.

Циљ конкурса је унапређење образовања припадника националних мањина у Републици Србији.

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.

Минимална вредност одобрених средстава по појединачном програму/пројекту не може бити мања од 150.000,00 динара, а максимална вредност одобрених средстава по појединачном програму/пројекту не може бити виша од 1.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним програмом/пројектом.

Потребна документација укључује:

1. Образац пријаве попуњен и оверен у пет примерака (преузети са сајта);

2. Образац изјаве подносиоца пријаве којом се потврђује да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина (преузети са сајта);

3. Компактни диск (ЦД) са обавезном пратећом документацијом.

Поред горе наведене документације, подносилац пријаве може да достави и друга документа које сматра потребним и одговарајућим за предложени програм/пројекат (на пример: писма препоруке, сагласности, писма подршке ако постоје и др).

Конкурс се расписује у периоду од 18. фебруара до 18. марта 2020. године.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2020. ГОДИНИ или предати лично на наведену адресу, у писарници Министарства. На полеђини коверте обавезно написати пуно име и адресу подносиоца пријаве.

Текст конкурса и пратећа документација могу се преузети на интернет страници Министарства http://mduls.gov.rs/obavestenja/konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-budzetskog-fonda-za-nacionalne-manjine-u-2020-godini/

Додатне информације се могу добити радним даном од 11 до 13 часова на телефон: 011/33-45-236.

Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе и Координационо тело