Архива вести
                   

К О Н К У Р С

14. јули 2011.

На основу „Стандардног писма о Споразуму између програма развоја Уједињених нација и Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа о примени ПБИЛД-а Изградња мира и инклузивни локални развој – када је програм развоја Уједињених нација (УНДП) партнер који имплементира програм“ деловодни број Службе Координационог тела 100 бр. 018-04-00002-10/2010-01 од 19.11.2010 године, директорка Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина 2, (у даљем тексту: Служба Координационог тела)

расписује

К О Н К У Р С

за реализацију пројеката удружења грађана из области културних и образовних политика, родне равноправности и мањинских права, на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у јулу 2011. године

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима грађана регистрованим на територији Републике Србије, којa доставе предлоге пројеката Служби Координационог тела, којима се остварују следећи циљеви:

1.  Подстицање пројеката из области културних политика (афирмација културне разноликости кроз интеркултуралну комуникацију);

2.  Подстицање пројеката из области образовних политика (промоција и подршка у извођењу неформалног и инклузивног образовања);

3.  Подстицање пројеката који се тичу родног освешћивања и родно осетљивог приступа;

4.  Подстицање пројеката који се тичу права мањина и развијања свести о правима мањина;

5.  Подизање нивоа знања активиста невладиног сектора из области културних и образовних политика, родних и мањинских права;

Право учешћа на конкурсу имају омладинске невладине организације и удружења грађана која се баве младима а да су регистрована на територији Републике Србије.  Право на учешће остварују само организације која доставе предлог пројеката Служби Координационог тела на основу овог конкурса и задатог обрасца за писање предлога пројекта, у складу са прецизираним смерницама за подносиоце предлога пројеката.

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа подржава програме и пројекте који уводе нове и креативне методологије и приступе.

Пројектне активности треба да буду реализоване најкасније до 01. децембра 2011. године, а финални наративни и финансијски извештај организације треба да поднесу најкасније до 15. децембра 2011 године.

Пријаве се достављају у запечаћеној коверти. Доставља се један потписан и печатиран оригинал и једна копија. Предлози пројеката достављају се поштом или лично на адресу Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михајла Пупина 2, 11 000 Београд, најкасније 13. августа 2011. године до 16.30 часова.  На коверти испод адресе обавезно написати „пријава за конкурс за програме и пројекте удружења грађана - не отварати пре истека рока за конкурисање“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Пројекти се морају реализовати на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. Удружење грађана може конкурисати са највише два предлога пројекта, а средства се додељују само за један.

Oвим конкурсом се распоређује 700.000,00 динара. Максималан износ за који организација може да конкурише својим пројектним предлогом је до 150.000 РСД.

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката:

1.  Јасно описани циљеви пројекта (краткорочни и дугорочни) и окружење које утиче на област којом се пројекат бави – 0 - 15 бодова

2.  Усклађеност предлога пројекта са циљевима конкурса – 0 – 15 бодова

3.  Јасно образложена промена стања до које пројекат доводи, у области којом се бави – 0 - 5 бодова

4.  Јасно описане активности пројекта – 0 - 10

5.  Јасно описане циљне групе – 0 - 5 бодова

6.  Јасно описано на који начин ће шира заједница бити укључена у пројекат и подршка која се очекује – 0 - 5 бодова

7.  Јасно описане мере за постизање веће видљивости пројекта – 0 - 10 бодова

8.  Јасно описане методе за оцењивање пројекта– 0 – 10 бодова

9.  Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта – 0 – 15 бодова

10. Капацитети (технички и људски) подносиоца пројекaта за реализацију пројектних активности – 0 – 10 бодова.

Сваком предлогу пројекта комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 100 на основу чега ће бити сачињена ранг листа пројеката.

Пројекти који неће бити финансирани:

1.  Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и иностранству;

2.  Стипендије за студирање или обуку;

3.  Ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација у току или чије је извођење окончано;

4.  Програми и пројекти институција и организација које нису регистроване као удружења грађана;

5.  Програми и пројекти који доносе профит;

6.  Програми и пројекти који свoјим садржајем подстичу насиље;

7.  Програми и пројекти религијског садржаја;

8.  Програми и пројекти медијских кућа;

9.  Програми и пројекти спортских и шаховских клубова,

10. Програми и пројекти културно-уметничких удуржења;

11. Избори за мис, модне ревије и сличне активности;

12. Програми и пројекти чија је главна активност организација округлих столова, трибина, конференција и семинара (без конкретних резултата на терену).

Конкурс је јаван и објављује се на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs.

Конкурсна документација и смернице за подносиоце предлога пројеката могу се преузети на интернет страници Координационог тела, на адреси www.kt.gov.rs или у канцеларијама Координационог тела радним данима од 9 до 16:30 часова.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног времена (печат поште), без обзира на датум приспећа или предата Служби Координационог тела у Београду до истека поменутог рока.

Одлука о избору пројеката који ће бити финасирани из опредељених средстава биће донета у року од 10 радних дана по истеку рока за пријаву на конкурс. Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страници Координационог тела www.kt.gov.rs.

Са удружењима грађана чији програм или пројекат буде изабран на конкурсу биће потписан уговор о међусобним правима и обавезама.

За сва додатна питања заинтересовани се могу обратити електронском поштом на адресе:ivana.stanojev@kt.gov.rs, office@kt.gov.rs

РОК ЗА ПРИЈАВУ 12. АВГУСТ 2011. ДО 16:30


Текст конкурса за невладине организације
Преузми документ ( pdf формат )

Смернице за подносиоце предлога пројеката
Преузми документ ( pdf формат )

Образац за писање предлога пројекта
Преузми документ ( doc формат )

Образац за буџет пројекта
Преузми документ ( xls формат )