Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2019. ГОДИНИ

23. јули 2019.

Национална служба за запошљавање је објавила јавни позив за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за запосленог у 2019. години.

Програм обуке за потребе послодавца за запосленог спроводи се ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина. Циљ обуке је одржање запослења код послодавца.

Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања запосленог, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи. Под посебним усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које нису преносиве или су ограничено преносиве на друге привредне субјекте или делатности. Под општим усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које су већином преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац под следећим условима:

• да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);

• да у последња 24 месеца редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;

• да у последња 24 месеца није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

• да је измирио уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;

• да има план усавршавања запосленог са предлогом извођача обуке са прилозима који подразумевају акредитован програм обуке, која је предмет захтева послодавца; поседовање свих потребних услова за реализацију обуке у погледу просторно-материјално-техничких услова и кадровских капацитета;

• да у програм обуке укључи запосленог који је у радном односу на неодређено време у трајању од најмање 6 месеци пре подношења захтева за учешће у финансирању обуке.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 29.11.2019. године.

Додатне информације о конкурсу су доступме на  http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_za_potrebe_poslodavca_za_zaposlenog_u_2019._godini.cid58231?page=0

Извор: Национална служба за запошљавање и Координационо тело