Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКТА ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОСЛОВНЕ СТРУКТУРЕ ЗА 2017 ГОДИНУ

25. jануар 2017.

Београд - Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта. Подносилац пријаве може поднети једну пријаву пројекта.

За реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину  предвиђена су средства у висини од 365.824.000,00 динара.

Наведени износ средстава опредељује се за реализацију: мера инфраструктурног опремања пословних зона и мера унапређења инфраструктурних капацитета у циљу повезивања пословних зона са окружењем.

Циљ Програма је подршка развоју пословне инфраструктуре, стварање повољних услова за привлачење инвестиција унапређењем привредног амбијента и отварање нових радних места. Намена Програма која се реализује кроз меру инфраструктурног опремања пословних зона је учешће у финансирању реализације пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације или санације саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре и објеката у пословној зони.
Министарство привреде учествује у финансирању пројекта у висини до 60% вредности пројекта без ПДВ.

Услови за доделу средстава Програма су: да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Програма; да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца пријаве у висини припадајућег износа и да је пројекат у складу са просторним и урбанистичким плановима јединице локалне самоуправе.

Рок за подношење пријаве пројекта је 15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. Пријава пројекта доставља се на Обрасцу – Пријава пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину, који се преузима на интернет страни Министарства: www.privreda.gov.rs.    Пријава пројекта, са документацијом, доставља се на следећу адресу: Министарство привреде,  Комисија за оцењивање и одабир пројеката, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20.

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину  објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Министарства. Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4247 и 011/333-4132.

Додатне информације о конкурсу се могу преузети на http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-prijavu-projekta-za-program-podrske-razvoju-poslovne-infrastrukture-za-2017-godinu/   

Извор: Министарство привреде и Координационо тело