Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ - 10.02.2017.

10. фебруар 2017.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије. Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 600.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом Програму су 2.400.000.000,00 динара.

Циљ програма: Подршка инвестицијама, ширењу пословања и развој извоза и укључивање домаћих привредних субјеката у ланце добављача великих система.

Ко може да аплицира: Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе финансијске извештаје за претходне две године од године у којој се подноси захтев у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма. Услов који се односи на достављање финансијских извештаја, не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих извештаја ( предузетници који воде просто књиговодство и паушалци).

Намена средстава:

-изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/куповину производног простора или пословоног простора (искључиво уколико је у саставу производног простора),

-куповину производне опреме (нове или половне, не старије од пет година), укључујући доставна возила која служе за превоз сопствених производа и друга транспортна средства укључена у процес производње

– набавку софтвера и других нематеријалних улагања

– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања.

Суфинансирање Програма: Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу од 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој.

Рок за подношење пријава: Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше

Додатне информације и документација: http://www.privreda.gov.rs/5857-2/

Извор: Министарство привреде и Координационо тело