Архива вести
                   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СТИМУЛИСАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ЗАПОШЉАВАЊА, САМОЗАПОШЉАВАЊА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА МЛАДИХ

27. март 2019.

Министарство омладине и спорта је објавило јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих.

Циљ конкурса је унапређење запошљивости и запослености младих жена и мушкараца кроз реализацију активности планираних Акционим планом за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године.

На конкурсу може учествовати удружење младих, удружење за младе или њихов савез који је уписан у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза. 

Расположива финансијска средства за реализацију програма или пројекта којима се остварују циљеви овог конкурса износе укупно 70.000.000,00 динара. Није ограничен највиши износ средстава за финансирање или суфинансирање од стране Министарства по једном програму или пројекту.

Програм или пројекат може трајати највише седам месеци, а најдуже до 31. децембра 2019. године.

Активности програма или пројеката могу се реализовати на територији једне или више јединица локалне самоуправе у Републици Србији, независно од седишта носиоца програма или пројекта.

Резултати и ефекти програма или пројеката морају бити јасно мерљиви, односно резултати програма или пројекта треба да понуде одрживе механизме који поспешују запошљивост и запосленост младих.

Конкурс је отворен до 9. априла 2019. године.

Питања у вези са поступком пријављивања на конкурс заинтересовани могу упутити Министарству електронском поштом на адресу: konkursi.omladina@mos.gov.rs  или на број: 011/311-33-19.

Додатне информације о конкурсу и конкурсна документација су доступни на  www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora3

Извор: Министарство омладине и спорта и Координационо тело