Архива вести
                   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА НА СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (РОК: 2. НОВЕМБАР 2020)

20. фебруар 2020.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је расписало јавни конкурс за подношење предлога програма на стално отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2020. години.

Предмет овог конкурса је финансирање или учешће у финансирању програма које реализују удружења грађана регистрована на територији Републике Србије чији је циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом кроз:

1. побољшање приступачности и обезбеђивање адекватних услова за рад удружења како би се особама са инвалидитетом омогућило пуно и равноправно учешће у животу заједнице,

2. подизање свести друштвене заједнице о особама са инвалидитетом,

3. унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом јачањем њихових капацитета и стварања могућности за пуно и ефективно учешће и укљученост у све области друштвеног живота.

Средства за овај конкурс обезбеђују се у оквиру буџета Републике Србије, у Буџетском фонду за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, у укупном износу од 165.000.000,00 динара.

Подносиоци предлога програма морају испуњавати следеће услове:

1. да су регистровани као удружења грађана са седиштем у Републици Србији у складу са прописима који регулишу упис у Регистар удружења;

2. да су директно одговорни за припрему и реализацију програма и

3. да су раније преузете обавезе из уговора са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања благовремено, ефикасно и у потпуности извршили.

Предлози програма који се подносе на овај конкурс морају испуњавати следеће услове:

1. трајање програма може бити максимално 8 месеци, закључно са 31.12.2020. године,

2. све активности утврђене предлогом програма морају се реализовати на територији Републике Србије.

Обрасци конкурсне документације се могу преузети у електронској форми са интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

www.minrzs.gov.rs , у делу Конкурси и на Порталу е-Управe www.euprava.gov.rs

Целокупна документација се доставља у једном овереном и одштампаном примерку поштом препоручено или личном доставом. Заједно са одштампаном и овереном документацијом неопходно је доставити и електронску верзију анекса, односно образаца на ЦД-у, искључиво у форматима Word и Excel.

На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив програма и следећи текст: „ЗА СТАЛНИ ОТВОРЕНИ КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ”.

Предлози програма се достављају закључно са 2. новембром 2020. године, у затвореној коверти на адресу:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

Немањина 22-26, Београд

Додатне информације о конкурсу и пратећи обрасци су доступни на   https://www.minrzs.gov.rs/srb-lat/konkursi/javni-konkurs-za-podnosenje-predloga-programa-na-stalno-otvoreni-konkurs-za-unapredjenje-polozaja-osoba-sa-invaliditetom-u-republici-srbiji-u-2020.-godini

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационо тело